ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

 

สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560เรื่อง”นโยบายและแผนงานของ สอ.จพ. ปี 2560″

 

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

 

โครงการยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพบปะผู้บริหาร และบุคลากร มจพ.คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอร์มัน

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างไร… ในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี 2561 – 2563)

 

โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี ประจำปี 2560

 

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2560

 

โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

 

ทำบุญครบรอบ 38 ปี

 

โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560

 

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2560

 

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

 

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ประจำปี 2560 มจพ.วิทยาเขตระยอง

 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

 

ต้อนรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561

 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560 เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560 เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑