โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ประจำปี 2560 มจพ.วิทยาเขตระยอง

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ประจำปี 2560

พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มจพ.วิทยาเขตระยอง

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง