โครงการพบปะผู้บริหาร และบุคลากร มจพ.คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการพบปะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์