ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์สายตรง 02-5869592 หรือ 0-2555-2000 ต่อ 1352-1356
Fax 02-5869592  , E-mail : coop_ppn@hotmail.com ,www.ppn-scc.com
เพิ่มเพื่อน
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ 1353
นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1 1352,1355
นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการคนที่ 2 1352,1355
นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 1352,1355
นางสาวอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1352,1355
นางสาวภาวนา ศรีเงินงาม หัวหน้าฝ่ายการเงิน 1352,1355
นางกัณฐณัฎฐ์  ซ้ายสุวรรณ พนักงานเงินฝาก 1352,1355
นางอรุณศรี สระบัว พนักงานสินเชื่อ 1352,1355
นางสาวม ณี พรรณ ลุน พงษ์ พนักงานธุรการ 1356
นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน พนักงานคอมพิวเตอร์ 1356
นายกิตติ ดวงหิรัญ รักษาการพนักงานอำนวยการประจำวิทยาเขต มจพ. 1356
นางขวัญใจ สุดสวาท พนักงานบริการทั่วไป 1356


แผนที่