ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์สายตรง 02-5869592 หรือ 0-2555-2000 ต่อ 1352-1356
Fax 02-5869592  , E-mail : coop_ppn@hotmail.com ,www.ppn-scc.com
เพิ่มเพื่อน
นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ 1356
นางสาวอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1356
นางสาวภาวนา ศรีเงินงาม หัวหน้างานการเงิน 1356
นางอรุณศรี สระบัว เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1356
นายกิตติ ดวงหิรัญ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1356
นางกัณฐณัฎฐ์  ซ้ายสุวรรณ หัวหน้างานเงินฝาก 1356
นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้างานธุรการ 1356
นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1356
นายชัชพล ศุภวิทยามงคล เจ้าหน้าที่เงินฝาก 1356
นางสาวอภิสรา สุขแก้ว เจ้าหน้าที่บัญชี  1356
นางขวัญใจ สุดสวาท เจ้าหน้าที่ธุรการ 1356
นางสาวกชกร สงนอก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1356


แผนที่