โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

เรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560

ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 74 คน