สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบ 33 ปี จัดตั้งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567

ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการด

Read more

มอบสวัสดิการกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายสิริชัย จันทร์นิ่ม ถึงแก่กรรม วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำ

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จัดฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนการเงิน และเส้นทางสู่การลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ร่วมกับ บริษัทหล

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ารับโล่ห์ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสนับสน

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เพื่อเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด เพื่อเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์

Read more

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล

Read more

มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางสาวสาทิพย์ เจริญสุข ถึงแก่กรรม วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ พร้อมด้ว

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าขอพรพร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด รศ.สถาพร ชาตาคม

Read more
1 2