โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ