โครงการสัมมนาคณะกรรมการเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560 เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

โครงการสัมมนาคณะกรรมการเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560

เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จำกัด