สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัดต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)เพื่อเข้านำเสนอกองทุนส่วนบุคคล 
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด