พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ร่วมเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำทีมโดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ผู้จัดการ และ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ร่วมเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2565
เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 218 ปี (วันที่ 18 ตุลาคม 2565) เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ประธานในพิธี โดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ แลผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป กล่าวรายงานการจัดงาน
ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 (ช่วงเช้า)
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม ดร.ประนอม อุตกฤษฏ์ ถึงแก่กรรม และเข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการเป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม ดร.ประนอม อุตกฤษฏ์ ถึงแก่กรรม และเข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์
ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ วัดไทรม้าใต้ (ศาลาริมน้ำ)

พิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๓ ปี วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด (

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๓ ปี โดย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๓ จุดธูปเทียน ที่โต๊ะบูชา มีผู้เข้าร่วมงานในพิธี ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๓ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งนามสัญญากับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม ดังนี้
1. รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด เพื่อเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด เพื่อเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ โดยคณะกรรฒการดำเนินการ ชุดที่ 43 และผู้จัดการ เป็นผู้ต้อนรับ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ เมื่อเกษียณ” ให้กับสมาชิกเกษียณ ในปี 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชััน 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ เมื่อเกษียณ”
ให้กับสมาชิกเกษียณ ในปี 2565 โดย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ
พร้อมกับนางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ
ณ ห้องประชุมชััน 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2565 พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี
ณ ห้องประชุมพวงคราม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม ผศ.สมศักดิ์ ว่องวิชญกร ถึงแก่กรรม และเข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ศาลา 11 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รักษาการแทนผู้จัดการเป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม ผศ.สมศักดิ์ ว่องวิชญกร ถึงแก่กรรม และเข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นางวราภรณ์ ณ ถลาง คู่สมรส
ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ศาลา 11 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สหกรณ์ปิดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 – 15.30 น.เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายใน และบริเวณภายนอกสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
แจ้งปิดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 – 15.30 น. เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สหกรณ์จึงปิดให้บริการครึ่งวัน เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายใน และบริเวณภายนอกสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสหกรณ์เปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ด้วยรักและห่วงใยสุขภาพของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนนิการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยเดินทางมาพบคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ของสอ.จพ. ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ธาตรี คำแหง รองประธาน
3. ดร.นพดล ทัดระเบียบ รองประธาน
4. นางจีรนันท์ ตรียุทธ ผู้จัดการ
เพื่อเยี่ยมชมและหารือแผนการหารายได้
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

 

1 2 3