ประวัติสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือจำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตค 2522 โดยมีอาจารย์ยุคล จุลอุทัย เป็นผู้ริเริ่มและประสานงานในการดำเนินงานจัดตั้ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ศาสตราจารย์บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อธิการบดีสถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในขณะนั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือจำกัด ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าหุ้นจากสมาชิกตั้งแต่วันที่  31  มกราคม  พุทธศักราช 2523  โดยมี ผศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช  เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 บริหารงานร่วมกับกรรมการดำเนินการอีก 8 คน จากการดำเนินงานในปีแรก  สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 279,360 บาท และสมาชิกจำนวน 205 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือจำกัด มีสำนักงานอยู่ในตัวอาคารอเนกประสงค์ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตลอดระยะเวลาดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิศัยทัศน์ตามกลยุทธ์ฉบับที่ 4 พศ 2558-2560 มุ่งสู่การเป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับชาติ โดยอยู่ภายใต้
พันธกิจในการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความรู้และระบบสวัสดิการแก่สมาชิก พัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ และพัฒนาชุมชนและสังคม
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือจำกัด มีสมาชิกและสมาชิกสมทบกว่า 2,600 คน ทุนดำเนินการกว่า 4,000 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นกว่า 900 ล้านบาท เงินฝากมากกว่า 2,200 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน   กรรมการ 14 คน    แบ่งการบริหารงานออกเป็น  4  ฝ่าย ได้แก่

1. คณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่ควบคุม กำกับการลุงทุนของสหกรณ์ การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ จัดทำแผนงาน และงบประมาณประจำปีเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

2. คณะกรรมการเงินกู้ ทำหน้าที่ตรวจสอบการให้เงินกู้ของสมาชิก  รวมถึงหลักประกันและดูแลติดตามการชำระหนี้ให้เป็นไปตามกำหนดสัญญา

3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมสมาชิก กรรมการ  เจ้าหน้าที่   เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่สมาชิก

4. ฝ่ายจัดการโดยมีผู้จัดการ ทำหน้าที่จัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด  ให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่

  • การให้บริการด้านการเงินและเงินฝาก      ประกอบด้วยการรับฝาก-ถอน     การรับชำระเงินจากสมาชิก
  • การให้บริการด้านสวัสดิการ
  • การให้บริการด้านธุรการและสินเชื่อ ประกอบด้วย  รับคำร้องต่าง ๆ ของสมาชิก  การให้เงินกู้   และการให้เงินกู้เพื่อการเคหะแก่สมาชิก
  • การเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำเดือน
  • การจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้แก่ Website , Facebook , Line@ , E-Mail เป็นต้น

นอกจากนี้  สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์  และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่  เช่น  การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่  เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานประจำปี  การบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก การศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น     เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์  การสัมมนาสำหรับสมาชิก  การมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

จากวันนั้นถึงวันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือจำกัด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้ เส้นทางความสำเร็จของสหกรณ์ในอนาคต ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ย่อมขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิก ความทุ่มเทอย่างจริงใจของคณะกรรมการและความมุมานะอุตสาหะ ของเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ เจริญก้าวหน้า และยั่งยืนสืบไป

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ