โครงการยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน

 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้แก่กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์