โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี ประจำปี 2560

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตปราจีนบุรี