ต้อนรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561 โดยมีนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน ตำแหน่งผู้จัดการ และนางสาวสำราญ  แก้วสุข ตำแหน่งรองผู้จัดการ คนที่ 1 เป็นผู้ต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด