สวัสดิการสหกรณ์

สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้สมาชิก
1. สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส และบุตร
สำหรับสมาชิกวงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ 20,000 – 50,000 บาท วงเงินสงเคราะห์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเป็นสมาชิก ส่วนคู่สมรส
หรือบุตรอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ได้รับวงเงินสงเคราะห์ ครึ่งหนึ่งของสมาชิกแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
(ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
2. ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
* ระดับอนุบาล ทุนละ 2,200 บาท
* ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,600 บาท
* ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,800 บาท
* ระดับมัธยมศึกษาหรือประโยควิชาชีพ ทุนละ 3,000 บาท
* ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,200 บาท
(รายละเอียดตามข่าว/ประกาศของสหกรณ์แต่ละปี)
3. จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ
สหกรณ์มีกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้วงเงิน ท่านละ 75,000 บาท สำหรับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะได้รับเงิน 100,000 บาท (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
4. เงินสมทบค่าห้องพักผู้ป่วยใน
สหกรณ์จ่ายเงินสมทบค่าห้องพักผู้ป่วยในให้แก่สมาชิก ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลคืนละ 500 บาท ไม่เกิน 15 วันต่อปี (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่มาปฎิบัติงาน)
5. เงินบำเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ปี
สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาเป็นสมาชิกครบ 7 ปี สหกรณ์จ่ายเงินบำเหน็จ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทน(ไม่ต้องยื่นเอกสาร สหกรณ์จะโอนเงินเข้า SA)
6. จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อสมทบสมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น
สมาชิกที่ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท  (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประสบภัย)
7. กองทุนสวัสดิการเงินสะสม
ให้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการเงินสะสมแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนต้องออกจากงาน ร้อยละ 2 ต่อปีอของทุนเรือนหุ้นสะสมตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก แต่ไม่เกินวงเงิน 60,000 บาท
(ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
8. กองทุนสวัสดิการเงินกู้
ให้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนต้องออกจากงาน
ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้คงเหลือ แต่ไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท  (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
9. สวัสดิการมงคลสมรส
ให้จ่ายจากองทุนสวัสดิการ ถ้าเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน มีสิทธิขอรับได้ทั้ง 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท
(ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน)
10.สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
ให้จ่ายจากกองทุนสวัสดิการ ถ้าเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน มีสิทธิขอรับสวัสดิการได้เพียง 1 คน / 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท  (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เกิด)
11. สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกที่ขอรับสวัสดิการ เมื่ออายุครบ 65 ปี ขึ้นไป จ่ายให้ปีละ 6,000 บาท จนครบ 10 ปี
12. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดามารดาเสียชีวิต
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเพียงคนเดียว (กรณีที่สมาชิกมีพี่น้องเป็นสมาชิกหลายคน)
จ่ายศพละ 3,000 บาท   (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
13. สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร หรือเป็นโสด
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สมาชิกที่สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร จ่ายรายละ 1,000 บาท สมาชิกที่เป็นโสด จ่ายรายล 2,000 บาท   (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เกิด)
14. สวัสดิการวันเกิดสมาชิก
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 12 งวด จ่ายเป็นค่าหุ้น 10 หุ้น
เป็นจำนวนเงิน 100 บาท ณ วันสิ้นเดือนที่เกิด