สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560

เรื่อง”นโยบายและแผนงานของ สอ.จพ. ปี 2560″

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมนครอินทร์ โรงแรมแกรนต์ราชพฤกษ์