การถือหุ้นสหกรณ์

การถือหุ้น

       สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก  ตามระเบียบว่าด้วย“การถือหุ้น”
ขั้นต่ำ ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินได้รายเดือนของตน
       สมาชิกสามารถซื้อหุ้นรายเดือนสูงสุด 30% ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนและต้องมีเงินเดือนเหลือ 15 %

การเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือน

       สมาชิกต้องการเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือน ยื่นแบบฟอร์ม ณ สำนักงาน สอ.จพ  ยื่นภายในวันที่ 1 ของเดือน  หักชำระเดือนนั้น ยื่นหลังวันที่ 1 ของเดือน  หักชำระเดือนถัดไป (การเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือนอัตราที่กำหนด ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วย “การถือหุ้น”  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการกำหนด)
หมายเหตุ
       1. การเพิ่มหุ้นรายเดือน ต้องแนบสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
       2. การงดส่งหุ้นรายเดือน ต้องส่งค่าหุ้นติดต่อกันเป็นเวลา 84 งวด หรือเป็นสมาชิกครบ 7 ปี หรือมี ทุนเรือนหุ้น จำนวนเงิ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จึงจะงดส่งหุ้นรายเดือนได้และมีผลต่อระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วย “กองทุนสวัสดิการเงินสะสม”
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก  ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน (บาท)

 ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

ไม่เกิน 7,000 บาท 40
เกินกว่า 7,000 –  9,000 บาท 50
เกินกว่า 9,000 – 12,000 บาท 60
เกินกว่า 12,000 – 15,000  บาท 80
เกินกว่า 15,000 – 18,000  บาท 100
เกินกว่า 18,000 – 21,000  บาท 110
เกินกว่า 21,000 – 24,000 บาท 130
เกินกว่า 24,000 -27,000  บาท 150
เกินกว่า 27,000 บาท 200
สมาชิกที่มีหนี้กับสหกรณ์ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนแต่ไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนของ เงินได้รายเดือนของตน
***ยกเว้น 
                            (1) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
                            (2) สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
                            (3) สมาชิกที่ขอคงสมาชิกภาพ
                            ต้องชำระหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่ากว่า 10 หุ้น