ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๘ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน ตำแหน่งผู้จัดการ และนางสาวสำราญ  แก้วสุข ตำแหน่งรองผู้จัดการ คนที่ 1 เป็นผู้ต้อนรับ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด