นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้เข้าร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน – วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ