ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคงของสหกรณ์หลังสถานการณ์โควิด-19

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคงของสหกรณ์หลังสถานการณ์โควิด-19 โดย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี 1 สำนักงานชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8

โครงการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.จพ.ฉบับที่ 6 (ปี พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.จพ.ฉบับที่ 6 (ปี พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ร่วมเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำทีมโดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ร่วมเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสัปดาห์การออม ประจำปี 2563 เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสัปดาห์การออม ประจำปี 2563 เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

พิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๑ ปี ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๑ ปี  โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้ 1. รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้