ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วัดบัวขวัญ

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ  เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก คือ นางสาวอรวรรยา เก้าสำราญ ได้ถึงแก่กรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

สหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการและนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก คือ นางสมจิตต์ อ่ำสุริยา ได้ถึงแก่กรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ วันอังคารที่ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด จากนั้น เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป โดย

มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ฐิตนนท์​ จารุโรจน์กีรติ​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ซึ่งเป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ นายประคอง ไชยกิจ ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วม วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องรับรอง

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้