โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการบัญชี การบริหารการเงินและเศรษฐศาสตร์ สำหรับสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “การบริหารและการลงทุนของ สอ.จพ.” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการบัญชี การบริหารการเงินและเศรษฐศาสตร์ สำหรับสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่
เรื่อง “การบริหารและการลงทุนของ สอ.จพ.” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นางระวิวรรณ ยุกตะเวทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นางระวิวรรณ ยุกตะเวทย์
โดย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นายพงศกร ยุกตะเวทย์ เป็นผู้รับมอบ
ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายศุภกฤต โสภณจิตต์ ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ วัดบาวไผ่ (ศาลา 4) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ  ,หัวหน้าสำนักงาน
และนางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายศุภกฤต โสภณจิตต์ ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางศิรินทรา โสภณจิตต์ คู่สมรส
2. น.ส.อรกมล โสภณจิตต์ บุตร
3. นายภานุทัต โสภณจิตต์ บุตร

ณ วัดบาวไผ่ (ศาลา 4) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นายอำนาจ สุริยาศศิน ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นายอำนาจ สุริยาศศิน
โดย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ รศ.สุรางค์ สีโท เป็นผู้รับมอบ
ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด บรรยายเรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด บรรยายเรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด สนันสนุนในงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด สนันสนุนในงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะที่จะร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และร่วมกันทำนุบำรุงรักษาประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ  สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มจพ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มจพ.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มจพ.  ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มจพ.

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ปี 2566” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ปี 2566” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 โดย รศ.สถาพร  ชาตาคม​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน และ ผศ.ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์ กรรมการ ชุดที่ 43 เป็นพิธีกร หลังจากนั้นได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1 2 3 34