ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมดังนี้ 1.รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 2.นายเมธา สุภาไชยกิจ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE เพื่อใช้ป้องกันและดูแลสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE ซึ่งผลิตโดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ มจพ. ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ช่วงเข้า) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) โดย นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการและเหรัญญิก เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ของ นางทิพวรรณ รัตนวงศ์ ดังนี้ 1.

มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด โดยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน์ ผู้จัดการ มอบหมายให้ นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก เนื่องจากนายถวิล ผลแย้ม ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์ได้มอบเงินให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ คือนางศรีนวล ผลแย้ม ภรรยา

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2563 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ได้มอบหมายให้นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะรนครเหนือ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

สอ.จพ.เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะรนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนิการ ชุดที่ 41 พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้