ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการบัญชี การบริหารการเงินและเศรษฐศาสตร์ สำหรับสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “การบริหารและการลงทุนของ สอ.จพ.” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอ

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นางระวิวรรณ ยุกตะเวทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์

เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายศุภกฤต โสภณจิตต์ ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ วัดบาวไผ่ (ศาลา 4) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 29

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นายอำนาจ สุริยาศศิน ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด บรรยายเรื่อง “สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด สนันสนุนในงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอ