ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๑ ปี ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๑ ปี  โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้ 1. รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6 (ปี พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) บรรยายพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6 (ปี พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) บรรยายพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

มอบเงินสนับสนุน ให้กับชมรผู้เกษียณ ในงานด้วยรักและผูกผัน จัดขึ้นประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบเงินสนับสนุน ให้กับชมรผู้เกษียณ ในงานด้วยรักและผูกผัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการนางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2 นางวรรณี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ” เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2563  “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่่ 41วิทยากร ในการบรรยาย โดย 1. รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้