ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นางสมจิตต์ อ่ำสุริยา โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด  เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายสมภพ ผาสิน ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนเงิน 50,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 พร้อมด้วยนายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ และนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายชาญ แจ่มจิตร ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 1/2564

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ปี 2564 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563 โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์​ จารุโรจน์กีรติ​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน และนายชวลิต เข่งทอง กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 โดยสหกรณ์ได้จัดสถานที่แบ่งหน่วยเลือกตั้ง เป็น 8 หน่วย ดังนี้ หน่วยที่

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้