ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2563 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ได้มอบหมายให้นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะรนครเหนือ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

สอ.จพ.เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะรนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนิการ ชุดที่ 41 พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานสหกรณ์

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ให้บริษัท ไพรม์ นาโนเทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานสหกรณ์  อีกทั้งสหกรณ์ได้จัดเตรียมเจลแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ บริการสำหรับสมาชิกที่มาติดต่อใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อควบคุมโรค และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยความห่วงใยเจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ – กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ – กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ ในการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 โดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาชิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1

เลือกตั้งหน้าสำนักงานย่อยสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียง ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานย่อยสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานสหกรณ์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  ซึ่งเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียง ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานสหกรณ์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีสมาชิกที่แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้