โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560 เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560

เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

ณ สหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด