สอ.จพ.มอบเงินให้กับชมรมผู้เกษียณ ในปี 2564 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ศูนย์สวัสดิการและสิ่งสูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับ รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการ คนที่ 1, นายเมธา สุภาไชยกิจ กรรมการและเลขานุการ, นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ และนายสมชาย ชมสุวรรณ
ผู้จัดการ ซึ่งเป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
เข้ามอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ให้แก่นางสุวรรณา จงประเสริฐพร กรรมการและเหรัญญิก เป็นผู้รับแทนของชมรผู้เกษียณ ทั้งนี้สหกรณ์ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ ในปี 2564
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564
ณ ศูนย์สวัสดิการและสิ่งสูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ มอบสิ่งของจำเป็น ให้แก่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ดังนี้
1. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
2. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 4
3. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเหรัญญิก
4. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5. นายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
เป็นตัวแทนของสหกรณ์ มอบสิ่งของจำเป็น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี
ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จ.นนทบุรี

มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นายชาญ แจ่มจิต

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นายชาญ แจ่มจิต
โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42  เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นายอนันต์ชัย แจ่มจิต
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์ เนื่องจากมีสมาชิกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ด้วยรักและห่วยใยสุขภาพของสมาชิกและเจ้าหน้าที่
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

สหกรณ์ออมทาัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรคและไวรัส

สหกรณ์ออมทาัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรคและไวรัส โดย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ RoboAc คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานและห้องประชุม ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นางสมจิตต์ อ่ำสุริยา โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ ดังนี้
1. นางสาวดลลดา มหาสุริยา
2. นางดวงฤทัย จันเขียว
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ
คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด  เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายสมภพ ผาสิน ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ วัดเลียบราษฎร์บำรุง ซอย 43 ถ.กรุงเทพ + นนทบุรี เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 พร้อมด้วยนายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ และนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายชาญ แจ่มจิตร ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ณ วัดลาดพร้าว (ศาลา 10) เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 1/2564

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 1/2564
เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ปี 2564
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563 โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์​ จารุโรจน์กีรติ​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน และนายชวลิต เข่งทอง กรรมการ ชุดที่ 41 เป็นพิธีกร
หลังจากนั้นได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1 2