โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560

เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี