โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2560

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ  ประจำปี 2560

เรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุม 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ