โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอร์มัน

โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.

ณ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอร์มัน

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

ห้องประชุม Aachen 310 ชั้น 3 อาคาร TGGS

เวลา 09.00 – 10.00 น.