โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาสมาชิกและสัมมนาสมาชิกเกษียณ ประจำ ปี 2560

ในวันเสาร์ที่ 7 – วัน อาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560

ณ ริเวอร์แคว วิลเลจ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี