สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์

และร้านก๋วยเตี๊ยวหมูตุ๋น

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัดต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)เพื่อเข้านำเสนอกองทุนส่วนบุคคล 
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

เข้าเยี่ยมชมกิจการ และสวัสดีปีใหม่ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ต้อนรับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

มาเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่ 2561

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560 เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560

เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

ณ สหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด

Read more

โครงการสัมมนาคณะกรรมการเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560 เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

โครงการสัมมนาคณะกรรมการเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560

เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จำกัด

Read more

ต้อนรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561 โดยมีนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน ตำแหน่งผู้จัดการ และนางสาวสำราญ  แก้วสุข ตำแหน่งรองผู้จัดการ คนที่ 1 เป็นผู้ต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๘ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน ตำแหน่งผู้จัดการ และนางสาวสำราญ  แก้วสุข ตำแหน่งรองผู้จัดการ คนที่ 1 เป็นผู้ต้อนรับ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
Read more

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้เข้าร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน – วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560

เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี

Read more

1 2 3 4