ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

 

ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ประมวญ คงสาคร

 

ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน

 

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

 

การจับหมายเลข ผู้สมัครลงประธานกรรมการดำเนินการและผู้สมัครลงกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

 

เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย

 

เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดี ปีใหม่ 2561 ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ.

 

ต้อนรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2561

 

การเลือกตั้งล่วงหน้า มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2561

 

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

 

พิธีเปิดป้าย “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน”

 

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

 

ต้อนรับบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และจัดการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

โครงการพบปะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

 

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

 

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

 

โครงการเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนนทบุรี จำกัด

 

โครงการเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

 

มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

 

ต้อนรับบุคลากรใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

 

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2561 “ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง”

 

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2561

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด

 

จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมถั่วแปบ ปากหม้อ”

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

 

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมเปียกปูนกะทิสด”

 

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “แต่งหน้าพิซซ่าแฟนซี”

 

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ และโครงการบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย 3 พระจอม ประจำปี 2561

 

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2561

 

โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอม

 

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

 

ทำบุญครบรอบ ๓๙ ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

 

มอบเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวด
พระอภิธรรม นายสมพงษ์ ลางคุณเสน ถึงแก่กรรม

 

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

 

กิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
นางน้อยศรี แก้วประภา

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

 

โครงการติดตามแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5
(ปี พ.ศ.2561 – 2563)

 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

 

เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 และติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2563)

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ปี 2562

 

มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย