ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562

 

ต้อนรับผู้ตรวจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

 

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ของสมาชิก

 

เข้ากราบขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ.

 

เข้ากราบขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา มจพ.

 

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญา รุ่นสุวรรณ์ สมาชิกถึงแก่กรรม

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

 

พิธีทำบุญเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) และงานสัมมนาวิชาการ

 

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

 

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2562

 

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

 

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561