เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางจงกล สมสุข ภรรยา เป็นผู้รับมอบ ณ วัดกู้ (ศาลาบริหารใจ) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41
พร้อมด้วยฝ่ายจัดการนางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 และนางสาวอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง หัวหน้างานฝ่ายบัญชี เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก คือ นายบุญเสริม สมสุข ได้ถึงแก่กรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางจงกล สมสุข ภรรยา เป็นผู้รับมอบ
ณ วัดกู้ (ศาลาบริหารใจ) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ” เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2563  “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่่ 41

วิทยากร ในการบรรยาย โดย
1. รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่่ 41
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ ประธานกรรมการเงินกู้
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
5. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นางศรีนวล ผลแย้ม ภรรยา เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นายถวิล ผลแย้ม
โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นางศรีนวล ผลแย้ม ภรรยา เป็นผู้รับมอบ
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก คือ นายประวิตร จันทรานุภาพ ได้ถึงแก่กรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการนางสมสวน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2 และนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก คือ นายประวิตร จันทรานุภาพ ได้ถึงแก่กรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางพนิตนาฏ จันทรานุภาพ ภรรยา เป็นผู้รับมอบ
ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง (ศาลา 4) ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมกับเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน เป็นผู้รับมอบ  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวสำราญ แก้วสุข
รองผู้จัดการ คนที่ 1 และนางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าสำนักงาน สหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก เนื่องจากสมาชิกนายณรัตน์ สุทธจิตต์ ได้ถึงแก่กรรม

สหกรณ์ได้มอบเงินให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นางนิตยา สุทธจิตต์ ภรรยา จำนวนเงิน 50,000 บาท

ณ วัดเทวสุนทร (ศาลา 6) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

Read More

เยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน
โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมดังนี้
1.รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2.นายเมธา สุภาไชยกิจ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
3.รศ.ศรีบุตร แววเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการเงินกู้
4.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก

พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
1.น.ส.พรรณนรา รังคะรัตน ตำแหน่ง ผู้จัดการ
2.น.ส.สำราญ แก้วสุข ตำแหน่ง รองผู้จัดการ คนที่ 1
3.น.ส.ปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE เพื่อใช้ป้องกันและดูแลสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE ซึ่งผลิตโดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ มจพ. ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เพื่อใช้ป้องกันและดูแลสุขภาพ จำนวน 12 ชุด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีความห่วงใยบุคลากรทุกท่านโดยมอบชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
1. หน้ากากผ้าและแผ่นกรองนาโน
2. เจลแอลกอฮอล์ บรรจุขวดขนาด 50 ML
3. สบู่หอมและถุงตาข่ายตีฟองสบู่สองชั้น (สำหรับล้างมือ)

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ช่วงเข้า) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.)
โดย นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการและเหรัญญิก เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ของ นางทิพวรรณ รัตนวงศ์ ดังนี้
1. นายชาตรี รัตนวงศ์
2. นางสาวรมณทิพย์ รัตนวงศ์
3. นางสอางค์ศรี อินทะกนด
เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
โดยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน์ ผู้จัดการ มอบหมายให้ นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก เนื่องจากนายถวิล ผลแย้ม ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์ได้มอบเงินให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ คือนางศรีนวล ผลแย้ม ภรรยา จำนวนเงิน 50,000 บาท และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยคะ ณ วัดทินกรนิมิต ศาลา 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
1 2 3