เงินฝากออม

 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

เงินฝากออมพิเศษ

 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
 • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน
 • สอ.จพ. คิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชีให้ทุกวันที่  25  มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม
 • การถอนเงินจะถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดถอนเกินกว่า 1 ครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2    และครั้งต่อไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน  300 บาท

เงินฝากประดู่แดง

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ  200 บาท  ถึง  25,000 บาท
 • ระยะเวลาตั้งแต่  2 ปี ถึง 5 ปี  โดยยอดเงินฝากเมื่อครบกำหนดต้องไม่เกิน  6 แสนบาท
 • ถ้าขอปิดบัญชีก่อนครบกำหนดไม่ถึง 3 เดือน  สอ.จพ. จะไม่คิดดอกเบี้ยให้  ถ้าฝากเกิน 3  เดือน แต่ไม่ครบกำหนดที่ระบุไว้  สอ.จพ. จะคิดดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน
1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก
     1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ
     1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน สอ.จพ. ภายในเวลา 10.00 น. หากเกินเวลาดังกล่าว สอ.จพ. จะต้องนำยอดเข้าบัญชีเงินฝากให้ในรุ่งขึ้น (ยกเว้นเช็คของธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย ปิดรับเวลา 14.00 น.)

 

2. นำเงินเข้าบัญชีของ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สอ.จพ.) ที่ธนาคารต่างๆ แล้วนำสำเนาการนำเงินเข้าบัญชีมายื่นที่ สอ.จพ. เลขที่บัญชีธนาคารของ สอ.จพ. ดังต่อไปนี้ เลขที่บัญชีธนาคารของ สอ.จพ. ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด”
ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
1 กรุงไทย บางกรวย ออมทรัพย์ 109-1-45231-8
2 กรุงเทพ มจพ. ออมทรัพย์ 907-7-00541-2

 

 • ผู้ฝากกรอกใบฝากเงินพร้อมกับมอบเงินสดหรือเช็คธนาคารหรือ ใบสำเนาการนำเงินเข้าบัญชี สอ.จพ. ที่ธนาคารออกให้พร้อมกับมอบสมุดคู่ฝากของ สอ.จพ.
 • เจ้าหน้าที่ บันทึกรายการ แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
 • ผู้ฝากตรวจสอบรายการในสมุดคู่ฝาก ถ้าไม่ถูกต้องให้ทักท้วงทันที

 

การถอนเงิน
 • สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงิน พร้อมกับมอบสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่ สอ.จพ.
 • เจ้าหน้าที่บันทึกรายการในสมุดคู่ฝากเสร็จแล้ว คืนให้สมาชิกพร้อมกับเงินที่สมาชิกขอถอน
 • สมาชิกลงลายมือชื่อขอรับเงินในใบถอน พร้อมกับตรวจนับเงินที่ถอนให้เรียบร้อย
 • กรณีที่สมาชิกเจ้าของบัญชีไม่ได้มาถอนเงินด้วยตนเองให้ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจในใบถอนเงินฝาก พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้เรียบร้อย
 • ให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจตัวจริง   และบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจตัวจริงต่อ เจ้าหน้าที่ สอ.จพ. และลงลายมือชื่ออีกครั้งเมื่อได้รับเงินถูกต้องแล้ว
 • หากมีการแก้ไขในใบถอนเงิน สมาชิกเจ้าของบัญชีต้องลงลายมือชื่อ กำกับทุกแห่ง
 • การนำเช็คธนาคารมาฝาก สมาชิกจะถอนเงินได้ก็ต่อเมื่อ สอ.จพ. เรียกเก็บเงินตามเช็คได้เรียบร้อยแล้ว
 • กรณีถอนเงินสดจำนวนมาก   (เกินกว่า  2  แสนบาท ขึ้นไป)   ต้องมีการแจ้งให้  สอ.จพ.  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน(โทร.1353,1358)