เกี่ยวกับสหกรณ์

     ประวัติสหกรณ์ ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด  
     ก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช  2502  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐเยอรมัน  โดยมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน  นับตั้งแต่นั้นมา  สถาบันได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  ทั้งทางด้านวิชาการ  การวิจัย  การพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  สวัสดิการต่าง ๆ  สำหรับบุคคลากรในสถาบัน  ด้วยเหตุนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด  จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นในวันที่  9  ตุลาคม  พุทธศักราช  2522 เลขที่ กพช  72/2522  ประเภทนิติบุคคล  โดยมีอาจารย์ยุคล จุลอุภัย  ในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มและประสานงานในการดำเนินการจัดตั้งขึ้น
       โดยความเห็นชอบจากท่านอาจารย์บุญญศักดิ์   ใจจงกิจ และสหกรณ์ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าหุ้นจากสมาชิกตั้งแต่วันที่  31  มกราคม  พุทธศักราช 2523  ซึ่งขณะนั้นมีผศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช  เป็นประธานกรรมการดำเนินการ จากการดำเนินงานปีแรก  สหกรณ์มีทุนดำเนินการ  511,150.38 บาท  และสมาชิกจำนวน 205 คน
       จวบจนปีพุทธศักราช  2548 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยมีสมาชิกถึง 1,625 คน  มีทุนดำเนินการ    858,016,260.46  บาท  สหกรณ์ของเราได้ดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน   กรรมการ 14 คน       โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  รวมถึงมีผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์  และฝ่ายจัดการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ   คำสั่งสหกรณ์   และมติของที่ประชุมใหญ่   เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกและความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์  ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น  4  ฝ่าย ได้แก่
     1. คณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ จัดทำแผนงาน และงบประมาณประจำปีเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
     2. คณะกรรมการเงินกู้  ทำหน้าที่ตรวจสอบการให้เงินกู้ของสมาชิก  รวมถึงหลักประกันและดูแลติดตามการชำระหนี้ให้เป็นไปตามกำหนดสัญญา
     3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมสมาชิก  กรรมการ  เจ้าหน้าที่   เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่สมาชิก
     4. ฝ่ายจัดการโดยมีผู้จัดการ  ทำหน้าที่จัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด  ให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่
        – การให้บริการด้านการเงินและเงินฝาก      ประกอบด้วยการรับฝาก-ถอน     การรับชำระเงินจากสมาชิก
        – การให้บริการด้านสวัสดิการ
        – การให้บริการด้านธุรการและสินเชื่อ ประกอบด้วย  รับคำร้องต่าง ๆ ของสมาชิก  การให้เงินกู้   และการให้ เงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์อัตราดอกเบี้ยต่ำแก่สมาชิก
        – การเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำเดือน
          นอกจากนี้  สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสมานสามัคคี  และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่  เช่น  การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่  เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานประจำปี  การบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก การศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น     เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์  การสัมมนาสำหรับสมาชิก  การมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
         ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด  ได้มีการเติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช 2552 นี้  เป็นปีแห่งการครบรอบ 30 ปี  ที่สหกรณ์ได้ก่อตั้งขึ้น หวังอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะมี การดำเนินกิจการที่เจริญขึ้นตามลำดับ  และอยู่คู่มวลสมาชิกตลอดไป