การสมัครสมาชิก-สมทบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
 • เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส หรือบิดา  มารดาของสมาชิก หรือเป็นนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ และสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • เป็น นิติบุคลที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ซึ่งได้แก่  มหาวิทยาลัยและองค์กรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและไม่แสวงหากำไร
 • เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

วิธีการสมัคร

 • ขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน สอ.จพ
 • ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 5 ของเดือน จะได้รับเป็นสมาชิกของเดือนนั้น
 • ยื่นใบสมัครหลังวันที่ 5 ของเดือน จะได้รับเป็นสมาชิกเดือนถัดไป
 • ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ต้องให้สมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน
 • ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบิดา  มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็นผู้รับรอง

เอกสารการรับสมัคร

 • สำนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน