บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างไร… ในยุคไทยแลนด์ 4.0

บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างไร… ในยุคไทยแลนด์ 4.0

โดยวิทยากร คุณวินัย นิยโมสถ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สอ. กฟผ. เป็นผู้บรรยาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ