ทำบุญครบรอบ 38 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

“ทำบุญครบรอบ ๓๘ ปี”

ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ