สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

กรรมการ นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุ

Read more

มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางวิรัชช พานิชวงศ์ ถึงแก่กรรม วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรม

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมทำบุญกับทางหน่วยงาน มจพ. ประจำปี 2566 ณ อุทยานเทคโนโลยี มจพ. วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการ

Read more

โครงการเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพร

Read more

โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด หลักสูตร “การทำยาดมสมุนไพรไม้หอม” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมทำบุญกับทางหน่วยงาน มจพ. ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมก

Read more
1 2 3 4