เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ภาคกลาง

รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้  นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รักษาการผู้จัดการ และนางสาวปิยนันท์ ยุ่ทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของศูนย์ประสานงานสหกรณ์
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ภาคกลาง ในหัวข้อเรื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีบัญชี 2565 ภาคกลาง (ทศวรรษที่ 2) ของสมาคมและทบทวนวิธีปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจได้อย่างถูกต้อง

พิธีเปิด โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตร สหกรณ์แห่งประเทศไทย

และนายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค.65 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 1/2565 โดยรศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เป็นผู้ดำเนินการเปิดประชุม ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายปริทัศน์ พ่วงผาด ได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายปริทัศน์ พ่วงผาด ได้ถึงแก่กรรม สหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ณ วัดรวก บางสีทอง ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี

การอบรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ณ ห้องประชุมประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายนอก และบริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ทราบผลการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์สหกรณ์จึงปิดให้บริการครึ่งวัน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายนอก และบริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยรักและห่วงใยสุขภาพของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 19 ก.พ.2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์​ จารุโรจน์กีรติ​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน และนางจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ ชุดที่ 42 เป็นพิธีกร
หลังจากนั้นได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายชัยยศ แซ่เจา ได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายชัยยศ แซ่เจา ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ณ วัดคลองปลัดเปรียง ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายนพดล ศรีสุภาพ ได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด  เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายนพดล ศรีสุภาพ  ได้ถึงแก่กรรม  สหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ณ วัดนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1 2 3 23