สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด เพื่อเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์

Read more

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล

Read more

มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางสาวสาทิพย์ เจริญสุข ถึงแก่กรรม วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ พร้อมด้ว

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าขอพรพร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด รศ.สถาพร ชาตาคม

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าขอพรพร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด รศ.สถาพร ชาตาคม

Read more

มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายสมบุญ ฐากูรจะสมพงษ์ ถึงแก่กรรม วันพุธที่ 3 มกราคม 2567

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินก

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

กรรมการ นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุ

Read more

มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางวิรัชช พานิชวงศ์ ถึงแก่กรรม วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรม

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมทำบุญกับทางหน่วยงาน มจพ. ประจำปี 2566 ณ อุทยานเทคโนโลยี มจพ. วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการ

Read more
1 2 3 29