เยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน
โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมดังนี้
1.รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2.นายเมธา สุภาไชยกิจ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
3.รศ.ศรีบุตร แววเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการเงินกู้
4.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก

พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
1.น.ส.พรรณนรา รังคะรัตน ตำแหน่ง ผู้จัดการ
2.น.ส.สำราญ แก้วสุข ตำแหน่ง รองผู้จัดการ คนที่ 1
3.น.ส.ปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE เพื่อใช้ป้องกันและดูแลสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE ซึ่งผลิตโดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ มจพ. ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เพื่อใช้ป้องกันและดูแลสุขภาพ จำนวน 12 ชุด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีความห่วงใยบุคลากรทุกท่านโดยมอบชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
1. หน้ากากผ้าและแผ่นกรองนาโน
2. เจลแอลกอฮอล์ บรรจุขวดขนาด 50 ML
3. สบู่หอมและถุงตาข่ายตีฟองสบู่สองชั้น (สำหรับล้างมือ)

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ช่วงเข้า) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.)
โดย นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการและเหรัญญิก เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ของ นางทิพวรรณ รัตนวงศ์ ดังนี้
1. นายชาตรี รัตนวงศ์
2. นางสาวรมณทิพย์ รัตนวงศ์
3. นางสอางค์ศรี อินทะกนด
เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
โดยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน์ ผู้จัดการ มอบหมายให้ นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก เนื่องจากนายถวิล ผลแย้ม ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์ได้มอบเงินให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ คือนางศรีนวล ผลแย้ม ภรรยา จำนวนเงิน 50,000 บาท และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยคะ ณ วัดทินกรนิมิต ศาลา 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2563 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ได้มอบหมายให้นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะรนครเหนือ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

สอ.จพ.เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะรนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนิการ ชุดที่ 41 พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด

 

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานสหกรณ์

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ให้บริษัท ไพรม์ นาโนเทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานสหกรณ์  อีกทั้งสหกรณ์ได้จัดเตรียมเจลแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ บริการสำหรับสมาชิกที่มาติดต่อใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อควบคุมโรค และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยความห่วงใยเจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน Read more

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ – กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ – กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ

ในการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
ประจำปี 2563 โดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาชิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระครเหนือ

ทั้งนี้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้กับกำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จากนั้นเวลา 14.30 น. คณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง ได้นำกล่องหย่อนงบัตรเลือกตั้ง นำไป นับคะแนนเสียง เพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

การนี้ ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

โดยมี รศ.ชาญ ถนัดงาน ประธานจัดการประชุมใหญ่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ เป็นวิทยากร

รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40
ผศ.ชัชัช เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 40
รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
จากนั้น เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Read more

เลือกตั้งหน้าสำนักงานย่อยสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
ซึ่งเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียง ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานย่อยสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

มีสมาชิกที่แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 4 ราย

ทั้งนี้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้กับกำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 13.00 น.
จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง พร้อมอนุกรรมการเลือกตั้ง ได้นำหีบเลือกตั้ง นำมาเปิดเพื่อนับบัตรเลือกตั้ง และใส่ซองปิดผนัก ที่สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพ
เพื่อนับคะแนนรวมกับการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานสหกรณ์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  ซึ่งเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียง ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานสหกรณ์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีสมาชิกที่แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 17 ราย

ทั้งนี้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้กับกำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 13.00 น.

จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง พร้อมอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้นับบัตรจำนวนสมาชิกที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยทำการนับบัตรเลือกตั้ง และใส่ซองปิดผนัก เพื่อนับคะแนนรวมกับการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

1 2 3 18