เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2563 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ได้มอบหมายให้นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะรนครเหนือ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

สอ.จพ.เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะรนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนิการ ชุดที่ 41 พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด

 

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานสหกรณ์

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ให้บริษัท ไพรม์ นาโนเทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานสหกรณ์  อีกทั้งสหกรณ์ได้จัดเตรียมเจลแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ บริการสำหรับสมาชิกที่มาติดต่อใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อควบคุมโรค และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยความห่วงใยเจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน Read more

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ – กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ – กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ

ในการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
ประจำปี 2563 โดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาชิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระครเหนือ

ทั้งนี้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้กับกำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จากนั้นเวลา 14.30 น. คณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง ได้นำกล่องหย่อนงบัตรเลือกตั้ง นำไป นับคะแนนเสียง เพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

การนี้ ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

โดยมี รศ.ชาญ ถนัดงาน ประธานจัดการประชุมใหญ่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ เป็นวิทยากร

รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40
ผศ.ชัชัช เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 40
รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
จากนั้น เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Read more

เลือกตั้งหน้าสำนักงานย่อยสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
ซึ่งเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียง ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานย่อยสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

มีสมาชิกที่แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 4 ราย

ทั้งนี้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้กับกำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 13.00 น.
จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง พร้อมอนุกรรมการเลือกตั้ง ได้นำหีบเลือกตั้ง นำมาเปิดเพื่อนับบัตรเลือกตั้ง และใส่ซองปิดผนัก ที่สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพ
เพื่อนับคะแนนรวมกับการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานสหกรณ์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  ซึ่งเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียง ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานสหกรณ์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีสมาชิกที่แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 17 ราย

ทั้งนี้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้กับกำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 13.00 น.

จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง พร้อมอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้นับบัตรจำนวนสมาชิกที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยทำการนับบัตรเลือกตั้ง และใส่ซองปิดผนัก เพื่อนับคะแนนรวมกับการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 และวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 และนางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2 ซึ่งเป็นต้วแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 และวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
จากนั้นในเวลา 09.00 น. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี และพระประยูรญาติ เสด็จถึงบริเวณงานทรงวางพุ่มสักการะพระบริดาแห่งการสหกรณ์ไทย
พิธีเปิด โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน
และมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย จำนวนมาก
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย Read more

โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
โดย รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และประธานในพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมพิธีมอบทุนส่งเสริม การศึกษาบุตรสมาชิก
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2563 ของสำนักงานกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2563 ของสำนักงานกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1
เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธี
ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ณ สำนักงานกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read more

เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วม ดังนี้
1.รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2.รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3.รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4.ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
5.นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
6.นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
7.รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ
8.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
9.นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
10.นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ กรรมการ
ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

1 2 3 18