สหกรณ์ปิดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 – 15.30 น.เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายใน และบริเวณภายนอกสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
แจ้งปิดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 – 15.30 น. เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สหกรณ์จึงปิดให้บริการครึ่งวัน เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายใน และบริเวณภายนอกสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสหกรณ์เปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ด้วยรักและห่วงใยสุขภาพของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก นายบุญธรรม เจริญกุล วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ศาลา 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางวรรณี ปัญญายง รักษาการแทนผู้จัดการ พร้อมด้วยนางอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายบุญธรรม เจริญกุล ได้ถึงแก่กรรม สหกรณ์มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนทั้ง 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวอนงค์ เจริญกุล
2. นายอำนวย เจริญกุล
3. นางสาวอัมพร เจริญกุล
ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ศาลา 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2565 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2565
✅ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2565 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “เปิดโลกเทคโนโลยีกับสหกรณ์” สร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่สหกรณ์กำลังนำมาปรับใช้เพื่อการให้บริการที่ดีแก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการ ชุดที่ 43 และสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 36 คน และผู้ติดตาม 1 คน
🔺ในการสัมมนาครั้งนี้ ทำให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของสหกรณ์ เพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์และสวัสดิการ ร่วมเสวนา เสนอแนะ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
😃 สหกรณ์ฯ ให้การดูแลสมาชิกตลอดการเดินทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งสมาชิกทุกท่านร่วมมือเป็นอย่างดี

เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ภาคกลาง

รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้  นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รักษาการผู้จัดการ และนางสาวปิยนันท์ ยุ่ทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของศูนย์ประสานงานสหกรณ์
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ภาคกลาง ในหัวข้อเรื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีบัญชี 2565 ภาคกลาง (ทศวรรษที่ 2) ของสมาคมและทบทวนวิธีปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจได้อย่างถูกต้อง

พิธีเปิด โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตร สหกรณ์แห่งประเทศไทย

และนายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค.65 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 1/2565 โดยรศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เป็นผู้ดำเนินการเปิดประชุม ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายปริทัศน์ พ่วงผาด ได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายปริทัศน์ พ่วงผาด ได้ถึงแก่กรรม สหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ณ วัดรวก บางสีทอง ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี

การอบรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ณ ห้องประชุมประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายนอก และบริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ทราบผลการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์สหกรณ์จึงปิดให้บริการครึ่งวัน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายนอก และบริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยรักและห่วงใยสุขภาพของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 19 ก.พ.2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์​ จารุโรจน์กีรติ​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน และนางจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ ชุดที่ 42 เป็นพิธีกร
หลังจากนั้นได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายชัยยศ แซ่เจา ได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายชัยยศ แซ่เจา ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ณ วัดคลองปลัดเปรียง ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

1 2 3 23