สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
โดยสหกรณ์ได้จัดสถานที่แบ่งหน่วยเลือกตั้ง เป็น 8 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 หน้าอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส, สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
หน่วยที่ 2 ลานอเนกประสงค์ สวนปาล์ม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา, สหกิจศึกษา
หน่วยที่ 3 ลานรวมน้ำใจ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี
หน่วยที่ 4 ลานจอดรถ หลังสหกรณ์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักหอสมุดกลาง, สำนักพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักคอมพิวเตอร์, TGGS, คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
หน่วยที่ 5 ลานใต้อาคาร 62 ได้แก่ คณะวิทยาลัยเทคโนโ่ลยีอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 6 อาคาร 81 ชั้น 1 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาลัยนานาชาติ, คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 7 ตึกบริหารกองงานปราจีนบุรี ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (ปราจีนบุรี), เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี), คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (ปราจีนบุรี)
หน่วยที่ 8 อาคารเรียนรวม มจพ.ระยอง ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง วิทยาเขต มจพ.ระยอง, คณะวิทยาศาสตร์และพลังงาน มจพ.ระยอง, คณะศูนย์วิจัยและฝึกอบรมมาบตาพุด มจพ.ระยอง
หน่วยที่ 9 อาคารอเนกประสงค์ สนอ. หน้าสำนักงานสหกรณ์ ได้แก่ เกษียณ
หน่วยที่ 10 อาคารอเนกประสงค์ สนอ.ฝั่งอาคารนวมินทรราชินี ได้แก่ เกษียณ,สหกรณ์/สโมสรสวัสดิการ,เกษียณก่อนกำหนด,คงสมาชิกภาพต่อ
หน่วยที่ 11 อาคารอเนกประสงค์ สนอ.หน้าที่ทำการไปรษณีย์ ได้เแก่ สมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี, สมาชิก มจพ.วิทยาเขตระยอง ที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง มจพ.กทม. และมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนลงทะเบียนเลือกตั้งตามหน่วยงานต่าง ๆ
โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจพ. ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งในครั้งนี้
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วัดบัวขวัญ

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ  เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก คือ นางสาวอรวรรยา เก้าสำราญ ได้ถึงแก่กรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วัดบัวขวัญ (ศาลา 4) ต.บางเขต อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

สหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการและนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก คือ นางสมจิตต์ อ่ำสุริยา ได้ถึงแก่กรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (ศาลา 2) ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด จากนั้น เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์​ จารุโรจน์กีรติ​ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน
ณ สนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ฐิตนนท์​ จารุโรจน์กีรติ​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ซึ่งเป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ นายประคอง ไชยกิจ ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ป้องกันและดูแลสุขภาพของบุคลากร
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ
เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วม วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ของสมาชิก นายบุญเสริม สมสุข
โดย รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 เป็นตัวแทผู้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนเงิน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นางจงกล สมสุข ภรรยา เป็นผู้รับมอบ
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2563 พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ คณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงคราม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2563 พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี มจพ.วิทยาเขตระยอง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง