ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

นายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 38 พร้อมกับคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

เพื่อลงนามสัญญาเงินกู้ และศึกษาดูงาน สอ.จพ.

ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560