การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ