เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญา รุ่นสุวรรณ์ สมาชิกถึงแก่กรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 18.00
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
พร้อมด้วยนางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญา รุ่นสุวรรณ์ สมาชิกถึงแก่กรรม

โดยมอบเงิน จำนวนเงิน 30,000 บาท ให้กับคู่สมรส

ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร