โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พร้อมด้วย รศ.อุดม จีนประดับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39
และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 เป็นผู้มอบ

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ