ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด โดยมีคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ดังนี้
1. อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน ที่ปรึกษา
2. รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ
3. คุณถวิลวงษ์ อิมะนันทน์ กรรมการและเลขานุการ
4. ดร.กิจจา เทพศิริ
5. คุณจักษ์พัฒนา อภัยจิตร กรรมการ
6. นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท ผู้จัดการ

และคณะกรรมการ ของสอ.จพ. เป็นผู้ต้อนรับ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ชาญ ถนัดงาน รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
5. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการเงินกู้และเลขานุการ
6. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
7. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
8. นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
9. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
10. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
11. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1,
นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2 และนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เป็นผู้ต้อนรับ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารอเนกประสงค์ มจพ.