มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
มอบหมายให้รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ
1.นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
2.นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ ตนที่ 2
3.นางวรรณี ปัญญายงค รองผู้จัดการ คนที่ 3
4.นางสาวอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง หัวหน้างานฝ่ายบัญชี

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก โดยมอบเงิน จำนวนเงิน 40,000 บาท ให้กับบิดาและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
นายชุติพนธ์ ภักดีบุญ เลขที่สมาชิก 0074 – 02665
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ถึงแก่กรรม

ณ วัดจันทร์ (ศาลา 2) ซอยบางกรวย – ไทรน้อย 13/1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี