การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ
นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 11.00 – 13.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี