เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ของสมาชิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน
ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ
1.นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
2. นางวรรณี ปัญญายงค รองผู้จัดการ คนที่ 3 เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ของสมาชิก นายเจริญ ราษฎร์ดุษฎี สมาชิกเกษียณ ถึงแก่กรรม

โดยมอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ 2 ราย คือ
1. นางเติม ราษฎร์ดุษฎี
2. นางสาวเบญจวรรณ ราษฎร์ดุษฎี

ณ วัดกลางบางซื่อ อ.เมือง จ.นนทบุรี