พิธีทำบุญเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) และงานสัมมนาวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบให้นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 พร้อมด้วย นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) และงานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์กับสหกรณ์ออมทรัพย์สร้างสวัสดิการชีวิต เพื่อความมั่นคง
ประธานในพิธิเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)
โดย
1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
3. นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
4. ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
5. นางสุมาลี ยุกตานนท์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
6. นาย สมเกียรติ อมตะธงไชย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
7. พลเรือโทบงกช ผาสุข นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
8. พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.)
9. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
ณ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี