เข้ากราบขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา มจพ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้ากราบขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์
ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ชาญ ถนัดงาน รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
5. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
6. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
7. รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ
8. นายกำพล พูลมี กรรมการ
9. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
10. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
11. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
12. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
13. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
14. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
15. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2

ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ