การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้

    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี มี ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ รศ.อุดม  จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานของสหกรณ์  และชี้แจงถึงแผนงานของสหกรณ์ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.