การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2562

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ
1. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ ประธานกรรมการเลือกตั้ง
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ กรรมการและเลขานุการเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 11.00 – 13.00 น.

ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด