ต้อนรับผู้ตรวจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วย
นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3

ได้ต้อนรับผู้ตรวจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) คือ
นายเสอดทัศน์ พัฒนมณี เขตตรวจการที่ 7
เพื่อเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงาน สสอค.

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด